تخمین هزینه پروژه

قیمت پروژه درب اتوماتیک شیشه ای من چقدر است؟

محاسبه دقیق متراژ و قیمت درب اتوماتیک شیشه ای برای اولین بار کاملا آنلاین

بزن بریم

Thank you, we will contact you soon !

مشخصات دهنه

مشخصات دهنه 

به سانتی متر وارد کنید

به سانتی متر وارد کنید

محاسبات کتیبه
مشخصات لت

به سانتی متر وارد کنید

محاسبه متراژ شیشه
محاسبه شیشه متحرک
محاسبه شیشه ثابت
محاسبه متراژ شیشه
شما باید یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

انتخاب پاسال

۳ سانت
۵ سانت
۷ سانت
شما باید یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

انتخاب فریم

قیمت لت فریم رنگی: [item-507_price]

قیمت لت فریم رنگی: [item-508_price]

قیمت لت فریم رنگی: [item-512_price]

قیمت لت فریم رنگی: [item-511_price]

فریم آنادایز 
۳.۵×۶
فریم ۳.۵×۶ انادایز طلایی

[item-700_price]

فریم ۳.۵×۶ انادایز شامپاینی

[item-701_price]

فریم ۳.۵×۶ انادایز نقره ای
[item-701_price]


آنادایز طلایی[item-707_price]
آنادایز شامپاینی[item-708_price]
آنادایز نقره ای[item-709_price]آنادایز طلایی[item-713_price]
آنادایز شامپاینی[item-714_price]
آنادایز نقره ای

[item-715_price]آنادایز طلایی[item-720_price]
آنادایز شیمپاینی[item-721_price]
آنادایز نقره ای[item-722_price]


استیل برنز براق[item-726_price]
استیل نقره ای خشدار (مات)
[item-727_price]
استیل نقره ای براق[item-728_price]
استیل طلایی خشدار (مات)
[item-730_price]
استیل طلایی براق
[item-730_price]
استیل گندمی
[item-726_price]
استیل دودی
[item-726_price]
۳.۵×۷.۵
استیل برنز براق

[item-740_price]

استیل نقره ای خشدار (مات)
[item-741_price]
استیل نقره ای براق
[item-742_price]
استیل طلایی خشدار (مات)
[item-743_price]
استیل طلایی براق
[item-744_price]
استیل گندمی
[item-740_price]
استیل دودی
[item-740_price]


استیل برنز براق
[item-754_price]
استیل نقره ای خشدار (مات)
[item-755_price]
استیل نقره ای براق
[item-756_price]
استیل طلایی خشدار (مات)
[item-757_price]
استیل طلایی براق
[item-758_price]
استیل گندمی[item-754_price]
استیل دودی
[item-754_price]


استیل برنز براق
[item-768_price]
استیل نقره ای خشدار (مات)
[item-769_price]
استیل نقره ای براق
[item-770_price]
استیل طلایی خشدار (مات)
[item-771_price]
استیل طلایی براق
[item-772_price]
استیل گندمی
[item-768_price]
استیل دودی
[item-768_price]

وسط دهنه
شما باید یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

هزینه نهایی

تخمین قیمت پروژه شما :

Summary

توضیحات اطلاعات تعداد قیمت
Discount :
مجموع :

ارسال سفارش